سرفصل دروس و آیین نامه

سرفصل دروس و آیین نامه

ردیف

عنوان

دانلود

1

سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک

سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک

2

سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات

3

سرفصل دروس رشته مهندسی خط و ابنیه (راه آهن)

سرفصل دروس رشته مهندسی خط و ابنیه

4

سرفصل دروس رشته مهندسی صنایع

سرفصل دروس رشته مهندسی صنایع

5

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کاردانی

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی